publications

\* means equal contribution

Preprint

 1. arXiv
  Delta Tuning: A Comprehensive Study of Parameter Efficient Methods for Pre-trained Language Models
  Ding, Ning, Qin, Yujia, Yang, Guang, Wei, Fuchao, Yang, Zonghan, Su, Yusheng, Hu, Shengding, Chen, Yulin, Chan, Chi-Min, Chen, Weize, Yi, Jing, Zhao, Weilin, Liu, Zhiyuan, Zheng, Hai-Tao, Chen, Jianfei, Liu, Yang, Tang, Jie, Li, Juanzi, and Sun, Maosong
  In arXiv Preprint
 2. arXiv
  Prompt-Learning for Fine-Grained Entity Typing
  Ding, Ning, Chen, Yulin, Han, Xu, Xu, Guangwei, Xie, Pengjun, Zheng, Hai-Tao, Liu, Zhiyuan, Li, Juanzi, and Hong-Gee, Kim
  In arXiv Preprint
 3. arXiv
  PTR: Prompt Tuning with Rules for Text Classification
  Han, Xu, Zhao, Weilin, Ding, Ning, Liu, Zhiyuan, and Sun, Maosong
  In arXiv Preprint

2022

 1. ACL
  OpenPrompt: An Open-source Framework for Prompt-learning
  Ding, Ning, Hu, Shengding, Zhao, Weilin, Chen, Yulin, Liu, Zhiyuan, Zheng, Hai-Tao, and Sun, Maosong
  In ACL System Demonstration 2022
 2. ACL
  Knowledgeable Prompt-tuning: Incorporating Knowledge into Prompt Verbalizer for Text Classification
  Hu, Shengding, Ding, Ning, Wang, Huadong, Liu, Zhiyuan, Li, Juanzi, and Sun, Maosong
  In Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,
  ACL
  2022

2021

 1. ACL
  Few-NERD: A Few-shot Named Entity Recognition Dataset
  Ding, Ning, Xu, Guangwei, Chen, Yulin, Wang, Xiaobin, Han, Xu, Xie, Pengjun, Zheng, Hai-Tao, and Liu, Zhiyuan
  In Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,
  ACL
  2021
 2. ACL
  CLINE: Contrastive Learning with Semantic Negative Examples for Natural Language Understanding
  Wang, Dong, Ding, Ning*, Li, Piji, and Zheng, Hai-Tao
  In Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,
  ACL
  2021
 3. AI Open
  Pre-Trained Models: Past, Present and Future
  Han, Xu*, Zhang, Zhengyan*, Ding, Ning*, Gu, Yuxian*, Liu, Xiao*, Huo, Yuqi*, Qiu, Jiezhong, Zhang, Liang, Han, Wentao, Huang, Minlie, Jin, Qin, Lan, Yanyan, Liu, Yang, Liu, Zhiyuan, Lu, Zhiwu, Qiu, Xipeng, Song, Ruihua, Tang, Jie, Wen, Ji-Rong, Yuan, Jinhui, Zhao, Wayne Xin, and Jun, Zhu
  In AI Open 2021
 4. ICLR
  Prototypical Representation Learning for Relation Extraction
  Ding, Ning, Wang, Xiaobin, Fu, Yao, Xu, Guangwei, Wang, Rui, Xie, Pengjun, Shen, Ying, Huang, Fei, Zheng, Hai-Tao, and Zhang, Rui
  In International Conference on Learning Representations,
  ICLR
  2021

2020

 1. ACL
  Coupling Distant Annotation and Adversarial Training for Cross-Domain Chinese Word Segmentation
  Ding, Ning, Long, Dingkun, Xu, Guangwei, Zhu, Muhua, Xie, Pengjun, Wang, Xiaobin, and Zheng, Hai-Tao
  In Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,
  ACL
  2020
 2. ACL
  Hierarchy-Aware Global Model for Hierarchical Text Classification
  Zhou, Jie, Ma, Chunping, Long, Dingkun, Xu, Guangwei, Ding, Ning, Zhang, Haoyu, Xie, Pengjun, and Liu, Gongshen
  In Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,
  ACL
  2020
 3. TKDE
  Modeling Relation Paths for Knowledge Graph Completion
  Shen, Ying, Ding, Ning, Zheng, Hai-Tao, Li, Yaliang, and Yang, Min
  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2020
 4. AAAI
  Integrating Linguistic Knowledge to Sentence Paraphrase Generation
  Lin, Zibo, Li, Ziran, Ding, Ning, Zheng, Hai-Tao, Shen, Ying, Zhao, Xiaobin, and Zheng, Cong-Zhi
  In AAAI Conference on Artificial Intelligence,
  AAAI
  2020
 5. IJCAI
  Infobox-to-text Generation with Tree-like Planning based Attention Network
  Bai, Yang, Li, Ziran, Ding, Ning, Shen, Ying, and Zheng, Hai-Tao
  In International Joint Conference on Artificial Intelligence,
  IJCAI
  2020
 6. IJCAI
  Triple-to-Text Generation with an Anchor-to-Prototype Framework
  Li, Ziran, Lin, Zibo, Ding, Ning, Zheng, Hai-Tao, and Shen, Ying
  In International Joint Conference on Artificial Intelligence,
  IJCAI
  2020

2019

 1. EMNLP
  Event Detection with Trigger-Aware Lattice Neural Network
  Ding, Ning, Li, Ziran, Liu, Zhiyuan, and Zheng, Hai-Tao
  In The Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing,
  EMNLP
  2019
 2. ACL
  Chinese Relation Extraction with Multi-Grained Information and External Linguistic Knowledge
  Li, Ziran*, Ding, Ning*, Liu, Zhiyuan, Zheng, Hai-Tao, and Shen, Ying
  In Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,
  ACL
  2019